ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാർക്ക് മാത്രം പാർട്ട് ടൈം ജോബ്


🤝🏿ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാർക്ക് മാത്രം പാർട്ട് ടൈം ജോബ്

മുഴുവനും വായിക്കുക

ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം

മാസത്തിൽ 3000 രൂപ വരെ വീട്ടിലിരുന്ന് നേടാം

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്👇
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന പോസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക

എങ്ങിനെ പണം ലഭിക്കും⬇️

രണ്ടു വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പണം നേടാം

ഒന്ന് 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

1000 മൊബൈൽ  നമ്പറിലേക്ക് (Broad cast) ഷെയർ ചെയ്താൽ ₹50 രൂപ

2000 നമ്പറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയതാൽ ₹100 രൂപ

രണ്ട്🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

50 വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയതാൽ 60 രൂപ 

100 ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയതാൽ 120 രൂപ


〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്👇‌〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

📲ഷെയർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ Screen recorder video അഡ്മിനിന് അയച്ചു തരണം

താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അഡ്മിനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യൂ WHATSAPP CHAT  LINK👇 

https://wa.me/+916235684313?text=part_time_job

⭕ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റ് അഡ്മിൻ തരുന്നതാണ്⭕

സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ Google pay & phone pe നമ്പർ അയച്ചു തരിക ഞങ്ങൾ പണം നൽകുന്നതാണ്

Job Closing time
11.pm clock today (15:07:2021)


എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യൂ
ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഓണ്ലൈൻ ചാനലായ എസ്‌ ന്യൂസ് ഡയറക്ടറൽ ബോർഡ് ഒരുക്കിയതാണ് ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്
www.snewsonline.in


Keywords:

#What is the best job for part time?

#What types of part time jobs pay well

#Part Time Jobs in Lulu Mall Kochi for students,

#Part time jobs Kochi,

What jobs can you do online?

Online jobs work from home


Post a Comment

Previous Post Next Post

AD

AD

close