ഹലാലായ വരുമാനം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ

ഹലാലായ വരുമാനം നിങ്ങൾ  ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ

Dear friends
I wish you well

 me introduce you to today's job vacancy
Let me tell you first .
Apply only after reading and understanding the entire job.
Follow our groups to get new jobs constantly ..
And share with everyon
  


വീടുകളിലേക്കും മറ്റും അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാസം ₹24,000+ വരുമാനം നേടാൻ മുഅല്ലിമുകൾക്ക് അവസരം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരം ഒരു സാധ്യത തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കും?
വാക്ക് സാമർഥ്യവുക് സെയിൽസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുള്ള മുഅല്ലിമുകൾക്ക് അവസരം.ആവശ്യമായവ
സ്കൂട്ടർ
ഊർജ്ജസ്വലത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല.
ആദ്യം വിളിക്കുന്ന 100 പേർക്ക് അവസരം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെയുണ്ട്👇

⛔Notice us⛔

We are not an agency.
Job vacancies from social media, company published vacancies, government and private jobs, professional jobs, country jobs, online jobs, part time jobs, technology tips, government announcements, mobile tips, health knowledge
All job vacancies at home and abroad will be published daily on our website in a format that you understand

Do not contact us for any queries
With the respective company
You can contact the agency.
Do not pay for any work in advance
We are never responsible

CONTACT NUMBER
Post a Comment

Previous Post Next Post

AD

AD

close